burwithh
burwithh

burwithh

Model Tensorflow

burwithh's photo
burwithh

Published on Apr 24, 2021

1 min read

model Facenet: image.png

Giải thích tham số Padding trong model

Padding = "Valid" nghĩa là nếu như bộ filter chạy tới cuối mỗi hàng mà còn dư 1 vài pixel, thì thuật toán sẽ tự động bỏ qua lun,

Padding = "Same" nghĩa là nếu như bộ filter chạy tới cuối mỗi hàng mà còn dư 1 vài pixel, thì thuật toán sẽ tự động thêm vào 1 lớp padding cho vừa đủ lần chạy filter cuối

tham khảo thêm tại: pico.net/kb/what-is-the-difference-between-..

 
Share this