burwithh
burwithh

burwithh

Devtools trong Chrome

developers.google.com/web/tools/chrome-devt..

check phần network, 1 số file sẽ bị lưu trong cache sau lần đầu vào web, reload lại để kiểm tra.

ấn giữ nút reload của chrome, chọn hard reload. như vậy thì toàn bộ file sẽ dc reload lại hết.

 
Share this