burwithh
burwithh

burwithh

Model Tensorflow

Apr 24, 20211 min read

model Facenet: Giải thích tham số Padding trong model Padding = "Valid" nghĩa là nếu như bộ filter chạy tới cuối mỗi hàng mà còn dư 1 vài pixel, thì thuật toán sẽ tự động bỏ qua lun, Padding = "Same" nghĩa là nếu như bộ filter chạy tới cuối mỗi hàng...

Install Big Data tools ( Hadoop, Spark, ...)